VvE en ALV

Het kopen van een appartement is iets heel anders dan het kopen van een eengezinswoning en daarom zijn er veel meer juridische haken en ogen. Bij een doorsnee huis is het eenvoudig: na de koop bent u volledig eigenaar en zelf verantwoordelijk voor alles, zoals het onderhoud. Bij een appartement koopt u geen woning, maar een appartementsrecht. Daarmee bent u, samen met alle andere houders van een appartementsrecht, mede-eigenaar van het gehele gebouw plus de bijbehorende grond. Voor een apart deel, uw eigen appartement, heeft u het exclusieve gebruiksrecht.

Eigenaren van een appartementsrecht zijn verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Van de 94.000 VvE's in ons land hebben zo'n 80.000 vier leden of minder. Alleen de grotere VvE's zijn echt actief zoals ook de VvE Residence Witte Brug; de Algemene Leden Vergadering komt minstens twee keer per jaar bijeen, o.a. om de begroting vast te stellen en daarmee gekoppeld de jaarlijkse bijdrage van de leden.

De Algemene Leden Vergadering is het hoogste orgaan van de VvE waar de belangrijke besluiten worden genomen, o.a. over de prioriteiten bij (groot) onderhoud van het gebouw ten laste van het reservefonds. Voor de uitvoering van die besluiten tekent het bestuur dat door de ledenvergadering wordt gekozen. Over de uitvoering van de besluiten legt het bestuur verantwoording af aan de ALV. De ALV zit dus aan de knoppen van de woonlasten; ook daarom is het voor elke eigenaar van belang de vergaderingen bij te wonen en invloed uit te oefenen op de besluitvorming.

De ALV is weliswaar het hoogste orgaan van de VvE maar moet daarbij de splitsingsakte in acht nemen. Bij de koop van een appartementsrecht krijgt de nieuwe eigenaar een exemplaar van de splitsingsakte waarin is vastgelegd welke delen van het gebouw gemeenschappelijk zijn en wat privé is. Gemeenschappelijk zijn onder meer dak, fundering, buitengevel, kozijnen, vloerconstructies, dragende muren, borstweringen, hek- en traliewerk, trappenhuizen, lift en zwembad. Een lekkend dak is dus niet alleen het probleem van de bovenste bewoner, maar van alle bewoners. Ook wordt in de splitsingsakte vastgelegd wat uw aandeel is in de dekking van de lasten van exploitatie en het onderhoud van het gebouw.

De bewegingsruimte van de ALV wordt begrensd door de splitsingsakte waarop eigenaars zich kunnen beroepen als ze het oneens zijn met een (voorgenomen) besluit van de ALV. Wil de ALV afwijken van de splitsingsakte dan moet de splitsingsakte worden gewijzigd; vanaf 2008 kan dit met een meerderheid van 80% van de stemmen (voorheen was unanimiteit vereist). De splitsingsakte is veelal een modelreglement, aangevuld met specifieke elementen.

 

VvE Résidence Witte Brug.

De VvE van Residence Witte Brug (opgericht 1 oktober 1979) is een actieve VvE. Dit blijkt o.a. uit de vergaderfrequentie van de Algemene Leden Vergadering die twee keer per jaar bijeen komt met een flinke opkomst die borg staat voor rechtsgeldige besluiten. En voor geanimeerde discussies die de betrokkenheid van de leden bij het wel en wee van de vereniging illustreren.

De VvE Résidence Witte Brug streeft er naar de jaarlijkse bijdrage van de eigenaars op hetzelfde niveau + inflatie te stabiliseren. Met deze bijdrage wordt o.a. het wettelijk verplichte reservefonds op peil gehouden waarmee voorzienbare ups en downs bij het 'groot onderhoud' worden opgevangen. 'Groot onderhoud' en 'renovatie' gaan daarbij hand in hand om het gebouw en zijn uitstraling op een eigentijds niveau te houden. Zo besloot de ALV in 2008 tot renovatie van de vier entrees waarbij de gunstige positie van het reservefonds een doorslaggevende rol speelde.

De splitsingsakte van Résidence Witte Brug kan tegen geringe kosten worden opgevraagd bij het Kadaster. De vigerende splitsingsakte bestaat uit:

Nadere regelingen zijn door de ALV vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.

De vergaderingen van de ALV zijn niet openbaar, evenmin als de verenigingsdocumenten. Archiefexemplaren worden bewaard in het Archief op deze website. Het Archief kan via de online Catalogus worden geraadpleegd door leden van de VvE, nadat zij zijn ingelogd met hun gebruikersnaam en wachtwoord.

+ - + - +